Share | src="https://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#username=xa-4bf26f7206553c92">

Kuntavaaliohjelma

VESANTO 2017 - 2021

Riston ajatuksia Vesannon tulevaisuudesta:

Vesannon kunnan asukkaiden hyvinvoinnin ja yritystemme menestymisen, kotikuntamme kehittämisen
edellytyksenä on kunnan itsenäisyys. Kuntaliitosselvitykset osoittivat, että kuntapalvelut ja päätäntävalta 
alkaisivat keskittyä Vesannon ulkopuolelle ja asukkaidemme palvelut heikkenisivät ja kunta kuihtuisi.
Vesantoa ei saa ajaa harkitsemattomasti kohti pakkoliitoksia. Vesantoa ei tule ajaa taloudellisesti tai 
harkitsemattomilla sitoumuksilla pakkoliitosuhan alle. Kuntamme tulevaisuuden avaimet ja ratkaisut 
ovat vielä kunnassamme meidän omissa käsissä - ja näitä avaimia ei saa vapaaehtoisesti luovuttaa 
sopimusteitse omaa elinvoimaamme heikentämällä kuntalaisten käsistä pois.

Muutamme yhdessä koko kunnan ajattelutapaa ja asenteita ja käännämme Vesannon kunnan kurssin 
sopeutuvan kasvun uralle yhteistuumin kuntamme itsenäisyyttä puolustaen, yhteiseksi hyväksi! 

VESANTOLAISTA PÄÄTÖKSENTEKOA KEHITETÄÄN JA UUDISTETAAN

Toimimme päättäjinä, jotka eivät katso pelkästään kunnan, vaan ennen kaikkea kuntalaisten ja 
veronmaksajien etua. Mielestämme tärkeintä on kuunnella tavallisia kuntalaisia ,eri palvelujen
käyttäjäryhmiä, erityisryhmiä ja tarjota ihmisille ahkera ja asioihin tarttuva vaihtoehto, joka
puuttuu kunnassa oleviin epäkohtiin vallanpitäjiä pelkäämättömästi. Meille on ensiarvoisen tärkeää kunnallisen päätöksenteon laillisuuden ja oikeuden- mukaisuuden tarkastelu sisäisen valvonnan näkökulmasta. Pidämme tärkeänä myös kunnallisten asioiden valmistelun avoimuuden, läpinäkyvyyden, vuorovaikutteisuuden ja kuntalaisten kuulemisen ja osallisuuden varmistamisen heitä itseään koskevissa asioissa. Näitä kansanvaltaisuuden ytimeen kuuluvia periaatteita haluamme vaalia. VESANNON YHTEISÖLLISTÄ ELINVOIMAA VAHVISTETAAN Elinvoimapolitiikka on parhaimmillaan kunnan yhteisön monipuolista toimintaa ja asukkaiden omaehtoisen toimijuuden vahvistamista, osallisuutta yhteisöön, asumisviihtyisyyttä, perusturvallisuutta, mahdollisuutta harjoittaa elinkeinotoimintaa - ammattia – yrittää - toimia työelämässä, monipuolisia osallistumismahdolli- suuksia järjestö- ja harrastustoimintaan, vaikuttamismahdollisuuksia kotikunnan toimintaan. Kunnan uudistamisessa on tarkasteltava elinvoimatekijöitä, yhteisöllisyyttä, yhteistoimintaa, verkosto- yhteistyötä, kuntapalvelujen painopisteiden asettamista tärkeysjärjestyksiin. Tarvitsemme uudenlaisia tuotantotapoja ja palvelumalleja keinoiksi selvitä kuntauudistuksesta. Turvaamme yhdessä Vesannolla riittävät ja kohtuullisen laadukkaat peruspalvelut ja vastaamme uudistuvan kuntademokratian tarpeisiin – vuorovaikutukseen, asukkaiden kuuntelemiseen ja kuulemiseen. Kunnan on otettava huomioon palvelujen tuottamisessa kaikki erilaiset väestöryhmät; lapset, nuoret, nuoret aikuiset, työttömät, pitkäaikaistyöttömät, kuntoutujat, kehitysvammaiset, invalidit, perheet, työssäkäyvä väestö, yrittäjät, eläkeläiset, ikääntyvät ihmiset. Syrjäytymistä ennaltaehkäisevä ja voimaannuttava työ lisää hyvinvointia kunnassa. Turvaverkot kuntoon! TEHDÄÄN VESANTOLAISTA AKTIIVISTA KEHITYSPOLITIIKKAA Vesantolaisen kehityspolitiikan tavoitteena tulee olla elinkeinotoiminnan, yritysten, maatilojen, marjanviljelyn, metsätalouden ja luonnonvaratalouden toimintaedellytysten parantaminen ja turvaaminen, byrokratian ja sääntelyn purkaminen ja hyvän toimintaympäristön luominen yrittäjyydelle. Aktiivinen, ratkaisulähtöinen, verkostoiva, keskusteleva elinkeinopolitiikka kunniaan. Kunnan sijainti ei sinänsä ole este teollisten yritysten, palveluyritysten tai etätyön sijoittumiselle kuntaan. Asenteet ja tahtotilat kuntoon! Ryhmämme tukee vesantolaista työtä ja yrittäjyyttä! Tavoitteena on, että mahdollisimman monella työikäisellä vesantolaisella olisi työpaikka Vesannolla ja, että kunnan asukkaiden ja Vesannolta käsin muualla työssäkäyvien ihmisen peruspalveluihin, asumispalveluihin, tiestön kuntoon, joukkoliikennepalveluihin ja vapaa- aikapalveluihin vaikutetaan aktiivisesti. Hyväkuntoinen ja toimiva kunnallistekniikka, vesi- ja energiahuollon palvelut, tiet, kadut, kevyenliikenteen väylät, esteettömyys, kiinteistöt (kunto ja sisäilma-asiat), vapaa-aika- ja matkailurakenteet ovat asumisviihtyisyyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia lisääviä kuntapalveluja myös jatkossa. Vesannolle laaditaan kiinteistöstrategia, jossa määritellään kiinteistökartoitusten pohjalta toimenpidesuunnitelma kaikille kunnan kiinteistöille. Vesannolle laaditaan hankintastrategia, jossa uuden hankinta- ja kilpailutus- lainsää- dännön pohjalta ohjataan kunnan investointeja ja hankintoja niin, että ostamme omaa paikallistaloutta vahvistaen Vesannolta. Eurot juoksemaan kotiin päin! KOULUTUS JA SIVISTYS OVAT VOIMAANTUMISEN PERUSTA Vesannolla on panostettu varhais- ja perusopetukseen ja lukio-opetukseen. Lukiosta tehdään aluelukio ja erityislukio. Vesannolla on säilytettävä laadukas koulutus nykyisillä koulutuksen tasoilla. Uusi koulu olisi Vesantoa positiivisesti profiloiva vetovoimatekijä. Uusi kouluinvestointi on ratkaisuvaihtoehtojen joukossa Vesannon tulevaisuutta puolustava ratkaisu. Koulutus- ja sivistyspalveluissamme meidän tulee rakentaa lapsillemme, nuorillemme ja aikuisväestöllemme voimaannuttavia työkaluja, tietoja, taitoja, osaamista, elämyksiä elämänpoluilla tarvittaviin työkalupakkeihin ja eväsreppuihin ja tarjota mahdollisuuksia asumisviihtyisyyttä ja vireyttä edistävään yhteisölliseen yhteistoimintaan. SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT TURVATAAN – ENNALTAEHKÄISEVÄ KANSANTERVEYSTYÖ TÄRKEÄÄ Vesannolla on turvattava sosiaali- ja terveyspalvelut ja perustason säilyttäminen soteuudistuksessa Vesannolla. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuus on turvattava perustasosta ylöspäin lähialueella siten, että joko nykyinen Kyster Nilakan yhteinen perusterveydenhuollon ja vanhustyön palveluiden yksikkö ja sen palvelutaso päivystävänä täyden palvelun aluesairaalana ja vuodeosastoina säilytetään vahvana tai vaihtoehtoisesti niin, että nämä vastaavat palvelut löytyvät Suonenjoelta. ”Tärkeintä on, että ihmiset saavat tarvitsemansa terveys- ja sosiaalipalvelut ehyenä palveluketjuna luukulta toiselle juoksematta mahdollisimman läheltä” Haluamme korostaa, että julkinen terveydenhuollon rakenne on edelleen tulevan soteratkaisun runko ja perusta. Yksityiset palveluntuottajat ja muut toimijat täydentävät jatkossa palvelutarjontaa. Valinnan- vapaus ei voi tarkoittaa sitä, että terveysyhtiöt valitsevat asiakkaan ja poimivat ns. rusinat pullista - vaan asiakas valitsee tarvitsemansa palvelun, joka palvelee hänen tarpeitaan - myös sosiaali- ja tukipalvelujen osalta parhaimmalla tavalla myös kokonaisvaltaisena palveluketjuna. Yhteisöllinen ja voimaannuttava Vesanto järjestää ja tuottaa jatkossa myös tärkeitä ennaltaehkäiseviä terveyttä ja omatoimisuutta tukevia palveluja kunnassa yhdessä kolmannen sektorin ja muiden kunnan toimijoiden kanssa. TEHDÄÄN YHDESSÄ MUUTOS! RAKENNETAAN YHDESSÄ VIIHTYISÄÄ, ELINVOIMAISTA VESANTOA, JOSSA ON HYVÄ ASUA - ELÄÄ -TOIMIA! SAADAKSEMME LISÄÄ PAINOARVOA ASIOILLE, PONTTA EHDOTUKSILLE JA VOIMAA VAATIMUKSIIN - TARVITSEMME TAVALLISIA VESANTOLAISIA IHMISIÄ ÄÄNESTÄJINÄ TUKEMAAN PYRKIMYSTÄMME - RAKENTAA HYVÄÄ UUDEN AJAN MAASEUTUKUNTAA - VESANTOA. HALUAMME TEHDÄ TYÖTÄ VESANTOLAISTEN IHMISTEN HYVÄKSI!

YHDESSÄ TOIMIEN UUTEEN KASVUUN!

Vesannolla 1.3.2017,

Risto Simonen,

aikuiskouluttaja, NTM