Valtuutettujen määrä kunnissa - Esimerkkinä Vesanto

27.05.2016

27.5.2016

VALTUUTETTUJEN MÄÄRÄ KUNNISSA - ESIMERKKINÄ VESANTO

LAUSUNTO VALTUUTETTUJEN MÄÄRÄSTÄ

Lausuntona Vesannon kunnanhallituksen lausuntopyyntöön valtuutettujen määrästä tulevan ”siirtymäajan” vaalikauden 2017-2020 valtuustoon todettakoon perusteluina ja lausuntona seuraavaa:

Kuntalain yleisenä tarkoituksena on luoda edellytykset kunnan asukkaiden itsehallinnon sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumiselle kunnan toiminnassa. Kuntalain uudistamisessa tavoitteena ollut edustuksellisen demokratian toimivuuden ja luottamushenkilötoimien houkuttavuuden vahvistaminen. Kuntalaisten tehtävänä kunnan asukkaina on valita avoimilla ja vapailla vaaleilla edustajansa kunnan päätöksentekoprosesseista vastaaviin toimielimiin, siten kuin kuntavaalin äänestystulos, suhteellinen vaalitulos, valtuutettujen paikkamäärä ja toisaalta edustuksellisen demokratian ja kunnan asioiden valmisteluun oleellisesti kuuluvan riittävän kuulemisen, vuorovaikutuksen ja dialogin toteutumisen vaade edellyttävät.

Kuntien strategiatyön uudet vaateet ja kuntalain uudistukset koskien mm. konserni- ja omistajaohjauksen periaatteita sekä toimintaa yhtiöissä -  edellyttävät kunnan tulevalta luottamushenkilöorganisaatiolta hyvää proaktiivista, ennakoivaa valmistelua ja suunnittelua, perinteistä valmistelevaa vuosi- ja kausisuunnittelua ja tarvittaessa kykyä nopeaan reaktiiviseen kuntapalvelujen poliittiseen ohjaukseen nopeissa sykleissä etenevissä muutostilanteissa ja kuntien yhteisissä prosesseissa.  Hyvin toimiva, edustuksellinen, avoin, vuorovaikutteinen ja keskusteleva luottamushenkilöorganisaatio tulee nähdä jatkossa yhä selkeämmin kunnan strategisena vahvuustekijänä.

Tarkasteltaessa kuntalaissa asetettua 13 valtuutetun vähimmäismäärää alle 5000 asukkaan kunnissa – on vaikea ymmärtää lainsäädäntövalmistelua ja asetettua kynnysrajaa em. tavoitteisiin peilaten. Alle 5000 asukkaan kunnat ovat yleisesti keskuskaupunkien kehyskuntia ja hyvin erilaisessa asemassa eri puolilla Suomea toimivia peruskuntia, jotka - kuten muutkin kunnat, pyrkivät hoitamaan lakisääteiset velvoitteensa kuntapalvelujen yhdenvertaisen palvelutuotannon ja palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden turvaamiseksi mahdollisimman oikeudenmukaisesti kaikkialla Suomessa – myös Vesannolla.

Erityisesti tulevalla siirtymäkaudella luottamushenkilöorganisaatiolta edellytetään jopa poikkeuksellisen vahvaa ja tiivistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta kunnan eri toimielinten välillä. On huomattava, että valtuuston vaalin jälkeen tulee järjestäytymiskokouksissa edelleenkin valita kunnanhallitus, tarkastuslautakunta ja tarvittavat lautakunnat / valiokunnat, johtokunnat, jaostot, edustukset kunnan omiin tai osaomisteisiin yhtiöihin, edustukset kuntakonserniin kuuluviin toimielimiin ja yhteistyössä puolueiden piirijärjestöjen ohjauksen mukaisesti edustajat ylikunnallisiin toimielimiin. On tärkeää, että kuntalaisten vaaleilla valitsemia valtuutettuja ja varavaltuutettuja valitaan ensisijaisesti kunnan toimielimiin. Tämä varmistaa osaltaan edustuksellisen demokratian periaatetta, mutta vahvistaa myös luottamushenkilöyhteisön tiiviyttä ja kykyä hyvään ja vuorovaikutteiseen kunta-asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon.

On erityisesti huomattava, että luottamushenkilöpaikkoja allokoitaessa tulee ottaa huomioon uusien kunnanvaltuutettujen mahdolliset esteellisyys ja jääviysasetelmat, jotka johtuvat valtuutettujen omista virkojen ja toimien tai työsuhteiden aiheuttamista esteistä tai kunnassa johtavassa asemassa olevan yrityksen tai yhteisön tai yhdistyksen johtavissa asemissa olevien henkilöiden vaalikelpoisuuden ongelmista valittaessa jäseniä mm. kunnanhallitukseen tai lautakuntaan/valiokuntaan tai tarkastuslautakuntaan.

Tarkasteltaessa luottamushenkilöiden määrää on syytä korostaa, että pelkästään kunnanhallitukseen tulee valita seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja heille kullekin varajäsenet. Siirtymäkaudella 2017-2020 on myös huomattava tarkastuslautakunnan muuttunut asema, sillä nykyisen tarkastuslautakunnan tulee toimia uuden tulevissa kuntavaaleissa valitun tarkastuslautakunnan kanssa limittäin siten, että nykyinen tarkastuslautakunta tarkastaa vielä edellisen vuoden kuntataloutta ja uusi tarkastuslautakunta valmistelee tämän rinnalla vaalikauden ja vuoden 2018 tarkastustoimen suunnitelman ja mahdollisesti mm. tilintarkastusyhteisön valinnan alkaen vuodesta 2018 eteenpäin. Lisäksi tulee valita tarvittavat lakisääteiset lautakunnat / valiokunnat ja kunnan vapaaehtoisesti muodostamat lautakunnat / valiokunnat sekä kunnan muut toimielimet siten, että luottamushenkilöiden esteellisyydet eivät lähtökohtaisesti aseta rajoitteita hyvään asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon.

Vesannon kunta joutuu tarkastelemaan lautakuntia/valiokuntia ja niiden mahdollisesti muuttuvia tehtäviä ja toimivallan jakamista siirtymäkaudella 2017-2020. Kunnat valmistautuvat mm. sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisvastuun siirtymiseen maakunnalliselle tasolle ja myös ko. palvelujen tuotantovastuiden määrittämiseen uudelleen. Tämä tarkoittaa Vesannollakin entisen perusturvalautakunnan osalta kenties lautakunnan / valiokunnan nimen ja toimialueen uudelleen määrittämistä ja ko. toimielimen ja toimialueen orientoimista ja suuntaamista aiempaa vahvemmin preventiivisen eli ennaltaehkäisevän sosiaalityön, asumispalvelujen ja kunnan tuottamien erilaisten tukipalvelujen sekä kunnan erityispalveluja tarvitsevien ryhmien palvelutuotannon suunnittelun, ohjauksen ja valvonnan valmistelun ja päätöksenteon kysymyksiin.

Myös nykyisen sivistyslautakunnan toimialaa voidaan joutua tarkastelemaan tulevaisuuden kuntaa rakennettaessa uudella tavalla. Nilakan kuntaliitoksen selvitysvaiheessa kenties hätiköiden tehtyä maaseutu- ja ympäristölautakunnan siirtoa ylikunnalliseksi toimielimeksi voidaan pitää esimerkkinä asioiden valmistelun, tiedottamisen ja vuorovaikutuksen heikentymisestä ko. lautakunnan toimialoilla Vesannolla. Maaseutu- ja ympäristöasiat ovat kuitenkin sekä kuntamme asukkaita ja elinkeinorakennetta että kuntaimagon rakentamista ajatellen strategisia kulmakiviämme. Nyt niistä päätetään Pielavedellä – ilman riittävää vuorovaikutusta ja keskustelua kunnan eri toimielimissä tai ilman riittävää raportointia ko. toimialoilta valtuustolle. Lautakuntien / valiokuntien ja kuntalaissa esitettyjen neuvostojen asemaa ja vaikuttavuutta voidaan pikemminkin vahvistaa tulevaisuuden kunnan vuorovaikutteisen päätöksenteon varmistamiseksi.

Edellä mainituin perustein – emme pidä kuntalaissa esitettyä valtuutettujen määrää kunnallemme asetetulla kynnysrajalla riittävänä. Kannatamme lautakuntien toiminnan suuntaamista valiokuntamuotoiseen työmuotoon, koska siten vaaleilla valitut valtuutetut ja varavaltuutetut voisivat toimia aiempaa tiiviimmin, vuorovaikutteisesti, tiedonkulkua parantaen, hyvän valmistelevan dialogin pohjalta – edustuksellisen demokratian tavoitteita noudattaen - kohti hyvää 2020-luvun vaateiden mukaista kuntapäätöksentekoa.

Esitys: Perussuomalaisten Vesannon valtuustoryhmä esittää, että Vesannon kunnanvaltuuston valtuutettujen määrä vaalikaudella 2017 – 2020 säilytetään edellämainituin perustein ennallaan, valtuutettujen määrän pysyessä 21 valtuutetussa ja varavaltuutetussa, mikäli kunkin puolueen tai listan ehdokkaiden määrä riittää varavaltuutettujen asettamiseen vastaavasti.

 

Vesannolla 26.5.2016

 

 

Risto Simonen


Perussuomalaiset rp. puoluevaltuutettu, Perussuomalaisten Pohjois-Savon piirin piirihallituksen jäsen/varajäsen (2008-), Sisä-Savon Perussuomalaiset ry:n hallituksen jäsen (kunnassa toimiva paikallisyhdistys) ja PS:n Vesannon valtuustoryhmän puheenjohtaja.

 

06.03.2019Arkadianmäen muutoksen tuulet
09.02.2019Hoivamitoituksen ongelmatiikasta
16.01.2019Ideologiselle ilmastopolitiikalle stoppi
16.01.2019Seudullisen vaalikampanjan avaus
06.01.2019Kansalaispuolueen eduskuntavaalitiedote
05.01.2019Risto kansanedustajaehdokkaaksi
01.11.2018Savolainen poliitikko kanteli ihmisroskapuheista
01.02.2018Irrotetaan sosiaali työvoimapolitiikasta
27.05.2016Valtuutettujen määrä kunnissa - Esimerkkinä Vesanto
04.03.2016PeeÄssän edustajiston vaalit!

Siirry arkistoon »